School of Systems Science,BNU

ADCommittee

Systems Science Sub-Committee of Public Administration:

Director: Zengru Di

Deputy Director: Zhigang Zheng

Committees: Ying Fan, Ping Guo, Zhangang Han, Honggang Li, Keqiang Li, Yougui Wang


Systems Science  Academic Committees: 

Zengru Di, Ying Fan, Ping Guo, Zhangang Han, Honggang Li, Keqiang Li, Dahui Wang, Wenxu Wang